Law & More

Heeft u openstaande vorderingen die niet betaald worden?

Law & More staat voor u klaar!

BESLAG

Veel ondernemers krijgen ermee te maken: schuldenaren die hun facturen niet betalen. Wanneer u een geldvordering op iemand heeft die niet wordt voldaan, kan het zijn dat de normale incassomogelijkheden geen oplossing bieden. In dat geval bestaat de mogelijkheid om beslag te leggen op tegoeden of goederen van de schuldenaar. Law & More helpt u hierbij en zorgt ervoor dat u de middelen heeft om uw vorderingen betaald te krijgen.
Beslag

SOORTEN BESLAGLEGGING

Er zijn twee hoofdvormen van beslaglegging, namelijk executoriaal beslag en conservatoir beslag. Het grote verschil tussen deze twee vormen van beslaglegging heeft te maken met de vraag of er al een procedure bij de rechtbank gestart is. Executoriaal beslag kan gelegd worden na afloop van een gerechtelijke procedure, terwijl conservatoir beslag voorafgaand aan een gerechtelijke procedure ingezet kan worden.

EXECUTORIAAL BESLAG

Executoriaal beslag is de meest bekende vorm van beslaglegging. Executoriaal beslag is beslaglegging met als doel het voldoen van de vorderingen van de schuldeiser. Bij deze vorm van beslaglegging worden er daadwerkelijk goederen of gelden van de schuldenaar in beslag genomen, zodat de vorderingen van de schuldeiser voldaan kunnen worden. Voordat er executoriaal beslag gelegd kan worden, moet er een gerechtelijke procedure gevolgd worden. Er is namelijk een toewijzende uitspraak van de rechter nodig om executoriaal beslag te kunnen leggen.

Nadat de uitspraak die beslaglegging toewijst is verkregen, kan er daadwerkelijk beslag gelegd worden. De schuldeiser kan met de uitspraak van de rechter naar een deurwaarder. De deurwaarder geeft vervolgens door aan de schuldenaar dat hij beslaglegging kan verwachten indien hij niet binnen een bepaalde tijd zelf aan het vonnis van de rechter voldoet. De schuldeiser krijgt hierbij dus nog een kans om de vordering alsnog te voldoen. Wanneer dit niet gebeurt, vindt er daadwerkelijk executoriale beslaglegging plaats. Hierbij kan het gaan om reële executie of verhaalsexecutie. Bij reële executie wordt de afgifte van een goed beoogd, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar een goed van de schuldeiser in zijn bezit heeft. Bij verhaalsexecutie wordt het beslagen goed verkocht om met de opbrengst de schuldeiser te betalen.

Beslag

CONSERVATOIR BESLAG

Wanneer een schuldeiser zijn rechten te gelde wil maken door middel van beslaglegging, zal hij uiteindelijk executoriaal beslag moeten leggen. Er moet dus een procedure bij de rechtbank gestart worden. Hierbij bestaat echter het risico dat de schuldeiser in de periode die het kost om op een uitspraak te wachten, zijn goederen verkoopt of weg schenkt om te voorkomen dat er beslag op gelegd wordt. Dit is een probleem voor de schuldeiser, want van een kale kip kan je niet plukken.

Om dit tegen te gaan, kan conservatoir gelegd worden. Conservatoir beslag is een bewarende beslaglegging, waarbij conservatoir ‘conserveren’ of ‘bewaren’ betekent.  Conservatoir beslag wordt ingezet wanneer de beslaglegger bang is dat de schuldenaar zijn goederen zal wegmaken gedurende de tijd die het kost om een procedure bij de rechtbank te voeren. Om conservatoir beslag te kunnen leggen, moet door een advocaat een verzoekschrift bij de rechter ingediend worden. De rechter doet oppervlakkig onderzoek en kan de beslaglegging dan toewijzen. De schuldenaar wordt niet gehoord in deze korte procedure; zou dit wel het geval zijn, dan krijgt de schuldenaar alsnog de kans om goederen weg te sluizen. Wanneer conservatoir beslag eenmaal gelegd is, kan de schuldenaar geen goederen meer wegmaken.

Na het leggen van conservatoir beslag, moet de schuldeiser binnen een bepaalde periode een procedure opstarten om executoriaal beslag te leggen. Doet hij dit niet, dan vervalt het conservatoir beslag. Wanneer er een procedure opgestart wordt om executoriaal beslag te leggen, dan blijft het conservatoir beslag staan totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Daarna krijgt de schuldeiser de mogelijkheid om executoriaal beslag te leggen, zonder dat de schuldenaar de kans heeft gehad om goederen of gelden weg te maken.

DERDENBESLAG

Normaal gesproken gaat het bij beslaglegging om goederen en gelden die in het bezit van de schuldenaar zijn. Op deze goederen en gelden kan gewoon executoriaal of conservatoir beslag gelegd worden. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat iemand anders de goederen van de schuldenaar in zijn bezit heeft. In dit geval biedt derdenbeslag een uitkomst.

Derdenbeslag houdt in dat er beslag gelegd wordt op goederen of gelden van de schuldenaar die in het bezit zijn van een derde partij. Op deze goederen kan zowel executoriaal als conservatoir beslag gelegd worden. Er zijn verschillende vormen van derdenbeslag.

BANKBESLAG

Banken hebben vaak geld van de schuldenaar onder zich. Bankbeslag houdt in dat er feitelijk beslag gelegd wordt op de rekening van de schuldenaar en dat de bank hieraan moet meewerken. Bankbeslag kan zowel executoriaal als conservatoir zijn. Bij executoriaal bankbeslag wordt er daadwerkelijk geld overgeboekt naar de rekening van de beslaglegger. Bij conservatoir beslag wordt de rekening van de schuldenaar bevroren totdat er executoriaal beslag gelegd kan worden of totdat het conservatoir beslag opgeheven wordt. Bij bankbeslag wordt er enkel beslag gelegd op het saldo dat op het moment van beslaglegging op de rekening van de schuldenaar staat. Bedragen die na de beslaglegging nog worden gestort, vallen niet onder het bankbeslag. Daarvoor moet opnieuw beslag gelegd worden. De timing is dus van groot belang bij het leggen van derdenbeslag.

Beslag

LOONBESLAG

Loonbeslag is een variant van derdenbeslag waarbij er beslag gelegd wordt bij de werkgever van de schuldenaar. Veel schuldenaren zijn werknemers en hebben dan ook recht op loon. Via loonbeslag kan er al beslag op het loon gelegd worden, terwijl dit nog niet aan de schuldenaar is uitbetaald. Loonbeslag kan zowel executoriaal als conservatoir zijn. Bij executoriaal loonbeslag wordt het loon daadwerkelijk in beslag genomen, waarna het naar de schuldeiser gaat. Bij conservatoir loonbeslag wordt het geld veiliggesteld totdat er executoriaal beslag gelegd kan worden.

Anders dan bij de andere vormen van executoriaal beslag, wordt de schuldenaar wel gehoord door de rechter bij conservatoir loonbeslag. De schuldenaar wordt dan in staat gesteld om zijn zienswijzen naar voren te brengen. Bovendien moet er bij loonbeslag altijd rekening gehouden worden met de beslagvrije voet. Het gaat bij loonbeslag om het inkomen van de schuldenaar. De schuldenaar mag wel een bepaald bestaansminimum behouden wanneer er beslag op zijn inkomen wordt gelegd. Het mag namelijk niet zo zijn dat een schuldenaar geen middelen van bestaan meer heeft na beslaglegging. De beslagvrije voet is in principe afhankelijk van de gezinssituatie van de schuldenaar. Als hoofdregel geldt een beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm.

UITVOEREN VAN BESLAG

De deurwaarder heeft een belangrijke rol wanneer het gaat om beslaglegging. De deurwaarden is namelijk de partij die daadwerkelijk beslag legt. Dit doet de deurwaardoor door een ‘beslagexploot’ aan de schuldenaar of aan een derde partij die goederen of gelden van de schuldenaar in zijn bezit heeft af te geven. Een beslagexploot is een officieel stuk waarmee het beslag wordt gelegd. Uit het beslagexploot blijkt ook of er conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt. Bovendien maakt de deurwaarde een lijst van de spullen die in het huis van de schuldenaar staan en geeft hij aan welke spullen in aanmerking komen voor inbeslagname. De deurwaarder beschrijft hierbij zo nauwkeurig mogelijk wat er precies onder het beslag valt.

Een deurwaarder mag niet op alle spullen van de schuldenaar beslag leggen. Goederen waar geen beslag op gelegd mogen worden zijn bedden, beddengoed, kleding die de schuldenaar draagt, de voorraad eten en drinken voor één maand en zaken of gereedschappen waarmee ambachtslieden hun geld verdienen. Nadat het beslag is gelegd, kondigt de deurwaarder de verkoop aan en worden de in beslag genomen spullen verkocht. De opbrengst van deze spullen gaat naar de schuldeiser om de openstaande vorderingen af te lossen.

Law & More werkt samen met erkende deurwaarders waarbij erop vertrouwd kan worden dat zowel conservatoir als executoriaal beslag zo snel mogelijk gelegd kan worden.

ONZE DIENSTEN

Law & More is een advocatenkantoor met expertise op het gebied van incasso en beslaglegging. Wanneer u openstaande vorderingen heeft en de schuldenaar geen verhaal biedt, kunt u bij Law & More voor de volgende diensten terecht om ervoor te zorgen dat uw vordering betaald wordt. Wij bieden u de volgende diensten aan:

  • Law & More kijkt samen met u of er mogelijkheden tot beslaglegging zijn en adviseert u welke vorm van beslaglegging het beste toegepast kan worden in uw situatie.
  • Law & More staat u bij in juridische procedures om een toewijzende uitspraak voor het leggen van executoriaal beslag te krijgen.
  • Law & More dient namens u verzoeken in bij de rechter tot het leggen van conservatoir beslag.
  • Law & More legt contact met de deurwaarder om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk beslag gelegd wordt.
Beslag

U kunt dus voor de gehele procedure van beslaglegging bij Law & More terecht. Vanaf het moment dat beslaglegging wellicht een optie is tot op het moment dat uw openstaande vordering voldaan is, staat Law & More voor u klaar.

Law & More

Law & More is een advocatenkantoor
gericht op bedrijven en particulieren.
Het kantoor treedt op in heel Nederland.

CONTACT

Beslag